Graffitiworkshop4u is dé aanbieder van graffiti workshops in Nederland en Vlaanderen

ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOP4U

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis

gebruikt.

1. Workshop4U: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Viveslaan 59, 4834 XV te Breda,

ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65150333.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Workshop4U een Overeenkomst heeft gesloten of

beoogt te sluiten.

3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: Workshop4U en de Opdrachtgever gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Workshop4U zich jegens de

Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.

6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door Workshop4U te verlenen diensten, waaronder

niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, de organisatie en het verzorgen van uiteenlopende workshops,

een zogenoemde CKV-Cultuurdag, buitenschoolse opvang- en teambuildingsactiviteiten, kinderfeestjes, familie-uitjes,

vrijgezellenfeesten en vriendenuitjes.

7. Deelnemer: eenieder, al dan niet tevens Opdrachtgever, die in het kader van de Overeenkomst deelneemt aan

een door Workshop4U georganiseerde activiteit.

8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van

communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen

hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Workshop4U en iedere Overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan

derden door Workshop4U worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming

dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken.

Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in

deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst

als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht

in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding.

Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van Workshop4U is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een

aanbod van Workshop4U kan door haar nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding

daarvan door de Opdrachtgever.

2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Workshop4U, binden haar niet.

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van

Workshop4U, op de eventueel daartoe door Workshop4U aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard.

Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Workshop4U, komt de Overeenkomst niet

volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Workshop4U anders aangeeft. Een aanbod van Workshop4U kan

in beginsel dan ook uitsluitend ongewijzigd door de Opdrachtgever worden aanvaard.

4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart

hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)

persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN IN HET ALGEMEEN

1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst

redelijkerwijs relevant is, alsook alle eventuele goederen ten aanzien waarvan is overeengekomen dat de Opdrachtgever

voor de beschikbaarstelling zorgdraagt, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en

op de eventueel daartoe door Workshop4U aangewezen wijze, aan Workshop4U verstrekt c.q. beschikbaar stelt. De

Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Workshop4U verstrekte informatie en de deugdelijkheid

en geschiktheid van de bedoelde goederen. Workshop4U is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is

uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie c.q. in het kader van de Diensten gebruik

wordt gemaakt van goederen van de Opdrachtgever die gebrekkig zijn of niet geschikt zijn voor het doel waarvoor

deze gebruikt dienen te worden.

2. In geval de Diensten worden verleend op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen

en tussen Partijen overeengekomen locatie, draagt de Opdrachtgever zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle

inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de Dienstverlening. Workshop4U dient

kosteloos gebruik te kunnen maken van de op die locatie aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en

voorzieningen. Indien in verband met bijzondere (weers)omstandigheden uitsluitend onder nader door de Opdrachtgever

te treffen bijzondere voorwaarden uitvoering aan de Diensten kan worden gegeven, staat de Opdrachtgever in voor

het tijdig treffen van die maatregelen, voor zijn rekening en risico. Workshop4U zal de Opdrachtgever zoveel mogelijk

informeren over de maatregelen die in dat verband nodig worden geacht.

3. Workshop4U verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam

vakgenoot redelijkerwijs mogen worden gesteld. Workshop4U verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis;

Workshop4U kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die met het aangaan van de Overeenkomst

werden beoogd.

4. Indien en voor zover leerlingen, medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever

(al dan niet Deelnemers), dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst

worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van

Workshop4U en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door

Workshop4U mogelijk te maken. Ook voor het overige dient de Opdrachtgever PWorkshop4U steeds alle voor de uitvoering

van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

1. Workshop4U is te allen tijde gerechtigd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen (in het

vervolg van dit artikel aangeduid als ‘derden’) bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid

van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

2. Workshop4U is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend

in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die zij eventueel bij de uitvoering van

de Overeenkomst betrekt.

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Workshop4U bij

de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen zij, voor zover het recht op nakoming van de bedingen

naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Workshop4U, jegens de Opdrachtgever een beroep

doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

4. Het is mogelijk dat de eventuele derden die Workshop4U bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, hun

aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Workshop4U gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar

gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Opdrachtgever

te aanvaarden.

ARTIKEL 6. | DUUR EN ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door volbrenging van de Dienstverlening. Eventueel uitdrukkelijk

en Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen prijsafspraken voor meerdere door de Opdrachtgever gedurende een

bepaalde periode te boeken activiteiten, zijn voor ten hoogste de duur van 12 maanden geldig en worden na verstrijken

daarvan herzien.

2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert, dient dit per e-mail te geschieden, waarbij de

volgende voorwaarden gelden:

a) Indien annulering plaatsvindt tot de 42e dag (exclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering

van de Diensten, geschiedt annulering kosteloos;

b) Indien annulering plaatsvindt tussen de 42e dag (inclusief) en de 28e dag (exclusief) vóór de overeengekomen

(eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 10% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

c) Indien annulering plaatsvindt tussen de 28e dag (inclusief) en de 14e dag (exclusief) vóór de overeengekomen

(eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

d) Indien annulering plaatsvindt tussen de 14e dag (inclusief) en de 7e dag (exclusief) vóór de overeengekomen

(eerste) dag van uitvoering van de Diensten, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

e) Indien annulering plaatsvindt vanaf de 7e dag (inclusief) vóór de overeengekomen (eerste) dag van uitvoering

van de Diensten of in geval van ‘no-show’, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

3. In geval de door Workshop4U gemaakte kosten de annuleringskosten als bedoeld in het vorige lid overstijgen,

komt het meerdere eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

4. In geval de Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst het aantal Deelnemers wenst te verminderden

en de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal Deelnemers, geldt zulks als gedeeltelijke annulering van de

Overeenkomst en wordt het bepaalde in lid 2 naar evenredigheid van het aantal Deelnemers toegepast.

ARTIKEL 7. | KLACHTEN

1. Eventuele klachten over Workshop4U dienen binnen twee werkdagen na constatering, althans binnen twee

werkdagen na het redelijkerwijs kunnen constateren van de door de Opdrachtgever veronderstelde tekortkoming,

Schriftelijk en gemotiveerd aan Workshop4U kenbaar te worden gemaakt.

2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Workshop4U uit een dergelijke klacht geen enkele

verplichting voort.

3. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van

de Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg

staat.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

1. Workshop4U is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor

zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het

maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen

daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop

Workshop4U geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken,

zoals slechte weersomstandigheden en ziekte van de door Workshop4U te werk te stellen personen.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd

de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Workshop4U bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte,

respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening te

brengen.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in

aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Workshop4U is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering

van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt,

dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Workshop4U ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven

te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de

Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de

bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Workshop4U in gebreke is gesteld, in welke

ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen

en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd,

de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is

gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Workshop4U

gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame

zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.

3. Indien Workshop4U de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar

en is de Opdrachtgever gehouden Workshop4U de schade te vergoeden die zij ten gevolge van de ontbinding van de

Overeenkomst lijdt.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

1. Indien de Dienstverlening plaatsvindt op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en

tussen Partijen overeengekomen locatie, vermeldt het aanbod van Workshop4U, naast de toepasselijke prijs, tevens of

eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten en materiaalkosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

2. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Workshop4U op de factuur vermelde

termijn. Indien en voor zover is overeengekomen dat betaling in geval van een culturele activiteit CKV, geschiedt door

het CJP, richt Workshop4U het betaalverzoek aan het CJP, mits de daartoe bevoegde persoon binnen de organisatie

van de Opdrachtgever daartoe expliciete goedkeuring aan Workshop4U heeft gegeven. In alle gevallen, aldus ook in

geval van betaling door het CJP, blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de tijdige betaling aan

Workshop4U.

3. Workshop4U is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem

beschikbaar te stellen.

4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf

de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente

verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking

van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de

Opdrachtgever een Consument is.

5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de

door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Deelname aan de activiteit die in het kader van de Overeenkomst doorWorkshop4U is georganiseerd, is geheel

vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Deelnemers. Workshop4U is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk

of aansprakelijk. In het bijzonder draagt Workshop4U geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen

of nalaten van een Deelnemer naar aanleiding van middels de activiteit door hem opgedane kennis en vaardigheden en

is Workshop4U nimmer aansprakelijk voor (letsel)schade en ziekte tijdens of in verband met de Dienstverlening ontstaan.

2. Workshop4U is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde

winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Workshop4U kan jegens de Opdrachtgever, onverminderd

het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, slechts aansprakelijk

worden gehouden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van

Workshop4U in de nakoming van haar Dienstverlening. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een

tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming

van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking

heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Workshop4U aan de Overeenkomst te

laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Workshop4U toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat

deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

3. Mocht Workshop4U aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is Workshop4U te allen tijde gerechtigd deze

schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Workshop4U daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan

alle aansprakelijkheid van Workshop4U ter zake vervalt.

4. De aansprakelijkheid van Workshop4U is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de

Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Workshop4U betrekking

heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Workshop4U nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat

in het desbetreffende geval, op grond van de eventueel door Workshop4U afgesloten aansprakelijkheidsverzekering,

daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Workshop4U dat krachtens die verzekering

toepassing vindt.

5. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van Workshop4U of een andere door haar ter uit-

voering van de Diensten aangewezen locatie, is de Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade door

een Deelnemer veroorzaakt aan (on)roerende zaken die op die locatie aanwezig zijn.

6. Alle rechtsvorderingen en verweren jegens Workshop4U verjaren door verloop van één jaar.

7. De Opdrachtgever vrijwaart Workshop4U van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede

begrepen), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander

dan aan Workshop4U toerekenbaar is. Indien Workshop4U uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken,

dan is de Opdrachtgever gehouden Workshop4U zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te

doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het

nemen van adequate maatregelen, dan is Workshop4U, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.

Alle kosten en schade aan de zijde van Workshop4U en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en

risico van de Opdrachtgever.

8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt

door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Workshop4U.

9. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde in

artikel 5.3, mede bedongen ten behoeve van de directeur(en), bestuurder(s) en medewerkers van Workshop4U.

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Workshop4U behoudt zich, voor zover deze rechten niet bij derden rusten, alle auteursrechten en alle overige

rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen en methoden, alsmede op de door

haar beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen van welke aard dan ook, ongeacht het aandeel in de totstandkoming

daarvan van de Opdrachtgever zelf, Deelnemers of van overige derden. De uitoefening van deze rechten,

openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid,

zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend aan Workshop4U voorbehouden. Bij uitoefening

van haar rechten zoals hiervoor bedoeld en buiten het kader van de Overeenkomst, zal Workshop4U evenwel geen

persoonsgegevens van de Opdrachtgever of Deelnemers verwerken.

2. De goederen als bedoeld in het vorige lid mogen, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen,

door de Opdrachtgever en Deelnemers slechts worden aangewend voor het bij het aangaan van de Overeenkomst

beoogde gebruik en slechts voor zover dit gelet op de aard en strekking van de Overeenkomst noodzakelijk is. Deze

goederen mogen door de Opdrachtgever en Deelnemers niet worden gekopieerd of gereproduceerd of op welke wijze

dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking worden gesteld. Voorts mogen zij niet op

welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden over deze goederen kunnen beschikken

anders dan in verband met toepassing van de eerste zin van dit lid.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

1. Workshop4U is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de

wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing.

3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het

geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Tenzij de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend

de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats vanWorkshop4U aangewezen om van

eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

Vul dit formulier volledig in

Wij reageren binnen 24 uur

Op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 doen wij ons best u zo spoedig mogelijk een aanbod te kunnen doen op dezelfde dag. Belangrijk is dat dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Speciale wensen of vragen kunt u onderaan bij “bericht” opschrijven. We zien uw aanvraag graag tegmoet.